Voorwaarden Lease Plus

VOORWAARDEN ONDERHOUD EN
HERSTELLINGSDIENSTEN

Deze algemene voorwaarden voor onderhouds- en reparatiediensten (de
“Voorwaarden”) maken deel uit van de overeenkomst (de
“Overeenkomst”) die is gesloten tussen Husqvarna Commercial
Solutions Netherlands B.V., KvK nr. 863379266, Jool-Hulstraat 20,
1327 HA Almere (de “Lessor”) en de in de Overeenkomst genoemde
Lessee (de “Lessee”) en zijn van toepassing op elke levering door de Lessor
van de onderhouds- (“Onderhoud”) en reparatie- (“Reparaties”) diensten zoals
vermeld in Bijlage 1 (de “Onderhouds- en Reparatieservices”).

De Onderhouds- en Reparatieservices hieronder zijn alleen van toepassing op de
Husqvarna-apparatuur die in de Overeenkomst is gespecificeerd die de
Lessee van de Lessor least (het “Object”), en die wordt verstrekt onder deze
Voorwaarden.

In geval van tegenstrijdigheid tussen een of meer bepalingen van deze
Voorwaarden en andere bepalingen van de Overeenkomst (met uitzondering van
de Algemene Voorwaarden (zoals gedefinieerd in de Overeenkomst)), hebben de
andere bepalingen van de Overeenkomst voorrang.

1. Onderhouds- en reparatiediensten

1.1 Op voorwaarde dat de Lessee deze Voorwaarden naleeft, zal de Lessor de
Onderhouds- en Reparatiediensten verlenen met betrekking tot elk Object,
overeenkomstig de onderstaande voorwaarden.
1.2 De Onderhouds- en Reparatiediensten kunnen worden uitgevoerd door
erkende Husqvarna dealers in Nederland, die gemachtigd zijn om het Object te
verkopen (elk een “Dealer”). Informatie over erkende dealers kan worden
verkregen bij de Lessor.
1.3 De Lessee en de Dealer zullen vooraf onderling de tijdstippen afspreken en
plannen voor het uitvoeren van het Onderhoud van het Object.
1.4 Onderhoud en Reparaties moeten worden uitgevoerd binnen tien (10)
Werkdagen (exclusief weekenden en feestdagen “Werkdagen”) vanaf de dag dat
het Object bij de Dealer aankomt, exclusief de verzendtijd voor retourzending
naar de Lessee (d.w.z., binnen deze tijdsperiode moet het Object klaar zijn om te
worden opgehaald bij de Dealer). Als de Lessee een zakelijke klant is en zich
wendt tot een Dealer die door Husqvarna is aangewezen als een Husqvarna PRO
Dealer voor onderhoud en/of reparaties, zal de uitvoeringstermijn twee (2)
Werkdagen zijn vanaf de aankomst van het Object bij de Dealer, exclusief de
verzendtijd voor retourzending naar de Lessee. Als de Lessor van mening is dat
het niet mogelijk is om deze uitvoeringstermijn te halen om redenen waarvoor de
Lessor verantwoordelijk is, zal de Dealer kosteloos een Object die dezelfde functie
heeft als het Object waarop de Onderhouds- en Reparatiediensten betrekking
hebben, aan de Lessee ter leen beschikbaar stellen.

2. Vergoeding voor onderhouds- en reparatiediensten

2.1 De Lessee zal de Lessor betalen voor alle reparaties en/of onderhoud die
namens Lessor door een Dealer worden uitgevoerd, maar die niet onder de
reikwijdte van de Overeenkomst vallen (omdat niet is voldaan aan de
voorwaarden die in artikel 3 hieronder worden opgesomd, of anderszins). Voor
alle duidelijkheid, dergelijke reparaties en/of onderhoud vallen niet onder de
Vergoeding. Alvorens een onderhouds- of reparatiedienst uit te voeren die buiten
het toepassingsgebied van de Overeenkomst valt, zal de Dealer voorafgaande
schriftelijke goedkeuring van de Lessee te verkrijgen. Facturen voor dergelijke
vergoedingen, met een specificatie van alle gefactureerde goederen en diensten,
zullen door de Lessor worden opgesteld en aan de Lessee worden overhandigd.
De Lessee zal de factuur betalen binnen dertig (30) dagen na de factuurdatum.
Als de Lessee met een creditcard of betaalpas betaalt, bevestigt en gaat de
Lessee ermee akkoord dat (i) de Lessee gemachtigd is om de creditcard of
betaalpas voor de betaling te gebruiken; (ii) de creditcard of betaalpas geldig is;
(iii) de creditcard of betaalpas over voldoende saldo beschikt; en (iv) de Lessor
gerechtigd is om de creditcard of betaalpas te belasten in overeenstemming met
de bepalingen van deze Voorwaarden.
2.2 Over achterstallige betalingen wordt, zoals bepaald in de Overeenkomst,
rente berekend.

3. Voorwaarden onderhouds- en reparatiediensten

3.1 De onderhouds- en reparatieverplichtingen van Lessor uit hoofde van deze
voorwaarden zijn altijd afhankelijk van de vervulling van de volgende voorwaarden
door Lessee:
(a) Het Object is Husqvarna apparatuur geleased van de Lessor;
(b) De Lessee heeft het Object te allen tijde gebruikt en bediend volgens
de gebruikershandleiding van het Object (zoals uitgegeven door
Husqvarna) of andere schriftelijke instructies uitgegeven door Husqvarna,
zoals vastgesteld door de Lessor (of door de Dealer namens Lessor) naar
zijn redelijke mening na inspectie van de Apparatuur;
(c) De Lessee is te allen tijde zorgvuldig met het Object omgegaan;
(d) Het Object is niet nalatig gebruikt of onderhouden;
(e) Het Object is periodiek onderhouden en geïnspecteerd in
overeenstemming met Bijlage 1;
(f) In het geval een reparatie nodig is, is het gebruik van het Object
onmiddellijk gestaakt en heeft de Lessee het Object onverwijld naar de
Dealer gebracht.
(g) De Lessee alle verschuldigde betalingsverplichtingen (met inbegrip
van maar niet beperkt tot de Vergoeding) uit hoofde van de Overeenkomst
heeft voldaan;
(h) In het geval van robotmaaiers is het Object geïnstalleerd door een
daartoe bevoegd Husqvarna handelaar; en
(i) De Lessor heeft het maximaal aantal draaiuren voor het type Object,
zoals gespecificeerd in Bijlage 1, niet overschreden.
3.2 De Onderhouds- en Reparatiediensten van de Lessor onder deze
Voorwaarden zien niet op:
(a) Accessoires bij het Object;
(b) Objecten of onderdelen die op grond van Bijlage 1 zijn uitgesloten;
(c) Installatiewerkzaamheden van robotmaaiers;
(d) Verbruiksgoederen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, brandstof,
messen, snijgereedschap en banden;
(e) Startbatterijen; en
(f) Defecten, onderhoud en/of een reparatie die het gevolg zijn van (i)
gebruik en/of installatie van het Object in combinatie met
apparaten/producten waarvoor het Object niet bedoeld was; en (ii)
ongelukken met het Object, misbruik, verkeerd gebruik, nalatigheid,
geknoei, aanpassingen, modificatie, opzettelijke beschadiging of andere
omstandigheden die te wijten zijn aan de eigenaar of gebruiker.
3.3 De Lessee is niet gerechtigd de Onderhouds- en Reparatiediensten uit hoofde
van deze Overeenkomst over te dragen aan een derde partij.
3.4 Om onduidelijkheid te voorkomen: voor zover de Lessor op grond van de
Overeenkomst niet verantwoordelijk is voor service, onderhoud en/of reparatie, blijft
de Lessee aansprakelijk voor service, onderhoud en reparaties om het Object in een
goede en functionele staat te houden in overeenstemming met de Overeenkomst.

4. Consumentenrechten

4.1 Niets in deze Voorwaarden sluit op enigerlei wijze de wettelijke rechten uit die
een consument kan hebben op grond van de toepasselijke wetgeving.
4.2 Indien de Lessee een consument is, kan hij bepaalde wettelijke rechten hebben
krachtens de toepasselijke wetgeving, indien de Onderhouds- en Hersteldienst niet
wordt geleverd in overeenstemming met de Voorwaarden. Deze rechten worden niet
aangetast door de beperkingen in de Voorwaarden. Indien de Lessee dergelijke
consumentenrechten wil uitoefenen, dient de Lessee contact op te nemen met de
Lessor via de in de Overeenkomst vermelde contactgegevens.

5. Termijn

5.1 Met inachtneming van de voorwaarden van de Voorwaarden worden de
Onderhouds- en reparatiediensten verleend voor de Apparatuur gedurende de in de
Overeenkomst vermelde termijn.
6. Vroegtijdige beëindiging
6.1 Niettegenstaande andersluidende bepalingen in de Overeenkomst, kan de Lessor
de Onderhouds- en Reparatiediensten onmiddellijk beëindigen door middel van een
schriftelijke kennisgeving aan de Lessee in geval van een van de volgende
gebeurtenissen: (i) materiële schending van deze Voorwaarden door de Lessee; (ii) Het
Object wordt als gestolen of niet bruikbaar beschouwd (zoals naar het redelijke
oordeel van de Lessor bepaald bij inspectie van het Object); of (iii) de Lessor is van
mening dat een reparatie of onderhoud buiten de reikwijdte van de Overeenkomst
en in overeenstemming met artikel 2.1 noodzakelijk is voor het functioneren van het
Object, maar de Lessee niet instemt met een dergelijke reparatie of een dergelijk
onderhoud en/of om dergelijke kosten te dragen. Het volgende zal, met inbegrip van
maar niet beperkt tot, steeds worden beschouwd als een wezenlijke inbreuk op de
Voorwaarden door de Lessee (i) gebruik van het Object dat niet in overeenstemming is
met de gebruikershandleiding van het Object, en (ii) vaststelling van nalatig gebruik
van het Object (zoals naar het redelijke oordeel van de Lessor vastgesteld bij inspectie
van het Object).

BIJLAGE 1
ONDERHOUDSDIENSTEN EN DUUR

Onderhouds- en reparatiediensten
De volgende onderhouds- en reparatiediensten zijn inbegrepen in de overeengekomen onderhoudsen reparatiediensten:
(i) Geplande inspectie en/of onderhoud van het Object zoals bepaald in de gebruikershandleiding
van het Object, en in overeenstemming met de Service Checklist (“Service Checklist”) van
Husqvarna welke van toepassing is op het type Object. De genoemde documenten kunnen van tijd
tot tijd door Husqvarna worden bijgewerkt. De inspectie- en onderhoudsintervallen voor elke type
Object zijn vastgelegd in de onderstaande tabel. Husqvarna kan op elk moment tijdens de
contractperiode de inspectie- en onderhoudsintervallen voor de Onderhouds- en Reparatieservices
wijzigen naar aanleiding van opgedane kennis of ervaring. Husqvarna zal de Lessee schriftelijk van
een dergelijke wijziging op de hoogte brengen; en
(ii) Noodreparaties in geval van onverwacht defect van het Object (onderhevig aan de Voorwaarden
(inclusief maar niet beperkt tot Artikel 3)).
De Service Checklist beschrijft de inhoud van het onderhoud of de inspectie zoals hierboven in (i)
beschreven. De Service Checklist bestaat uit verplichte handelingen die moeten worden uitgevoerd, en
uit reserveonderdelen die moeten worden vervangen als Husqvarna meent dat dit noodzakelijk is.
Reserveonderdelen die uitdrukkelijk in de Service Checklist zijn vermeld vallen onder de onderhouds- en
reparatieservices. Dit kunnen onderdelen zijn die frequent onderhoud nodig hebben of die aan slijtgage
onderhevig zijn.
Als uitzondering op wat hierboven is bepaald, zijn voor noodreparaties zoals hierboven in (ii) beschreven
de volgende onderdelen niet inbegrepen in de onderhouds- en hersteldiensten: (a) brandstof, (b) messen
en andere snijuitrusting met inbegrip van maar niet beperkt tot messen en bladen voor robotmaaiers,
bosmaaiers of grasmaaiers, (c) banden en (d) startbatterijen.
De in (i)-(ii) hierboven vermelde onderhouds- en reparatiediensten zijn inclusief de kosten uit
arbeidsloon.

Meer lezen over een tuinmachine leasen